1. DEFINITIONER

Allmänna Villkor” – avser de allmänna villkor som stadgas häri.

Avtal” avser det avtal där Kunden beställt en Tjänst.

Funmed” – avser Funmed Kommanditbolag med organisationsnummer 969790-6411. Funmed Kommanditbolag är en registrerad vårdgivare som står under Inspektionen för Vård och omsorgs (IVO) tillsyn.

Tjänst” - avser den eller de medicinska tjänst/tjänsterna som beställts av Kunden och som är definierad i Avtalet.

Kund” – avser den fysiska eller juridiska person som har köpt en eller fler medicinska tjänst/tjänster av Funmed.

Patient” – avser en fysisk person som tar emot den/de köpta medicinska tjänsten/tjänsterna.

2. TILLÄMPLIGHET

2.1 Dessa Allmänna Villkor gäller mellan Funmed och Patienten vid varje beställning av Tjänst.

2.2 Dessa Allmänna Villkor måste godkännas av Patienten innan Tjänsten kan utföras. Funmed kommer inte utföra Tjänsten om Patienten inte godkänner dessa Allmänna Villkor.

3. FUNMEDS ÅTAGANDE OCH ANSVAR

3.1 Funmed ska utföra Tjänsten på ett professionellt och yrkesmässigt korrekt och etiskt sätt. I den mån Tjänsten är en vårdtjänst förbinder sig Funmeds personal vid utförandet av Tjänsten följa Läkarförbundets etiska regler och övrigt följa de lagar och regler som gäller för privat sjukvård, i den mån Tjänsten innehåller vård.

4. BOKNING AV TID SAMT AVBESTÄLLNING AV TID

4.1 Funmed bokar tid för utförande av Tjänsten i samråd med patienten.

4.2 Kunden och/eller Patienten kan avboka inbokad tid fram till och med 24 timmar innan dess att Tjänsten ska utföras.

4.3 Kostnad för uteblivet besök finns specificerat i medlemsavtalet.

5. PRISER OCH BETALNING

5.1 Priset för Tjänsten följer av Avtalet.

5.2 Angivna priser är ett totalpris och tillkommande kostnader ska avtalas separat för att få tas ut från Kunden eller Patienten.

5.3 Funmeds tjänster är i huvudsak vårdtjänster för vilken ingen moms ska utges. I den mån skattereglerna ändras eller om Funmeds tjänster i något avseende inte skulle bedömas som vård, äger Funmed rätt att lägga på moms på angivna priser.

5.5 Om inte annat anges i Avtalet faktureras Kunden efter att Tjänsten utförts.

6. PERSONUPPGIFTER

6.1 Funmed behandlar Patientens personuppgifter i enlighet med Funmeds integritetspolicy.

6.2 Patienternas avpersonifierade data kan komma att överföras till andra bolag inom Funmeds koncern där all överföring kommer ske i enlighet med tillämplig lagstiftning.

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

7.1 Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Funmeds varumärke, firma samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålles av Funmed, såsom men inte begränsat till dessa Allmänna Villkor, tillhör Funmed (eller i förekommande fall Funmeds licensgivare) med ensamrätt. Funmed förbehåller sig således den exklusiva rätten att använda ovanstående material. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Funmeds material som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Allmänna Villkor eller Funmeds instruktioner från tid till annan är förbjuden. Patienten bekräftar och accepterar att otillåten användning av Funmeds immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot dessa Allmänna Villkor, vara brottsligt. Funmed förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av Funmeds immateriella rättigheter.

8. SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL

8.1 Om Kunden och/eller Patienten inte är nöjd med utförandet av Tjänsten, ska Kunden kontakta Funmed på info@funmed.se.

8.2 Funmed har en sedvanlig patientförsäkring i enlighet med lag. För det fall Patienten anser att denne lidit skada under vård utförd av Funmed, kan Patienten anmäla sådan skada till Funmeds försäkringsbolag - Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt.

8.3 Efter att Patienten lämnat klagomål hos Funmed kan Patienten även vända sig till IVO. För att IVO ska kunna utreda Patientens klagomål måste anmälan inlämnas till IVO inom två (2) år från det att händelsen inträffat.

9. SEKRETESS

9.1 Funmed, Patienten samt Kunden förbinder sig att under tiden för Beställnings giltighet och efter dess utgångstid inte avslöja konfidentiell information till obehörig tredje part. Med konfidentiell information menas i detta fall varje upplysning som kan anses vara känslig för Funmed eller Patienten.

9.2 Funmed förbinder sig att behandla känsliga person- och sekretessuppgifter som patientjournal, patientdata och patientinformation på sådant sätt som det förväntas av en vårdgivare under tillsyn av IVO. Som vårdgivare har Funmed etablerade rutiner för hantering av känsliga och sekretessbelagda personuppgifter och bedriver fortlöpande ett systematiskt och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete med fokus på patientsäkerhet.

9.3 Funmed förbinder sig också att se till att känsliga person- och sekretessuppgifter endast får delges sådana personer som behöver uppgifterna för genomförande av Tjänsten och att Funmed ska följa vid var lagar, regler och förordningar som gäller vid hantering av känsliga personuppgifter och konfidentiell information.

9.4 Funmed åtar sig att fullfölja sitt vårdgivaransvar och att försäkra sig att behörig personal vid varje given tidpunkt följer de lagar och bestämmelser som gäller för legitimerad personal, inom den svenska hälso- och sjukvården. Samtliga anställda hos Funmed omfattas av tystnads- och sekretessplikt gentemot enskilda patienter och är i förekommande fall legitimerade av Socialstyrelsen.

10. AVTALSTID

10.1 Dessa Allmänna Villkor gäller den avtalsperiod som följer av Avtalet och alltid från och med Patientens godkännande och fram till dess att Tjänsten utförts åt Patienten.

11. FORTSATT GILITIGHET

11.1 Om dessa Allmänna Villkor upphör att gälla mellan Funmed och Patienten, ska klausul 7 fortsätta att gälla på obestämd tid.

12. FORCE MAJEURE

12.1 Funmed är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Beställningen och dessa Allmänna Villkor, om underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför Funmeds kontroll och som Funmed inte kunde eller skäligen borde ha förutsett vid tidpunkten för Beställningens och dessa Allmänna Villkors ingående, t.ex. krig, inbördeskrig, eldsvåda, översvämning, stridsåtgärder i arbetslivet, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen eller därmed jämställd omständighet.

12.2 Om Funmed önskar åberopa en omständighet i föregående stycke, ska Funmed omedelbart underrätta Patienten och/eller Kunden när det finns risk att förpliktelsen inte kan infrias eller blir fördröjd.

13. ÖVERLÅTELSE

13.1 Funmed har rätt att utan Patientens samtycke helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till ett annat bolag inom Funmeds koncern.

14. BESTÄMMELSES OGILTIGHET

14.1 Skulle någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor eller tillämpningen därav vara ogiltig, ska detta inte innebära att de Allmänna Villkoren eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. I stället ska Funmed justera de Allmänna Villkoren eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt de Allmänna Villkorens andemening.

16. TVIST

16.1 Svensk lag ska tillämpas på dessa Allmänna Villkor.

16.2 Tvist i anledning av dessa Allmänna Villkor ska i första hand avgöras genom förhandlingar mellan Funmed och Patienten eller Kunden.

16.3 Om tvist inte kan lösas genom förhandling ska tvisten avgöras i svensk domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.