ALLMÄNNA VILLKOR

1 Definitioner

”Avtalet” – avser avtalet som ingåtts mellan Funmed och Patienten, som består av Tjänstespecifika Villkor och Allmänna Villkor.  

”Allmänna villkor” – avser dessa allmänna villkor.  

”Tjänstespecifika villkor” – avser för beställd tjänst specifika villkor.  

”Funmed” – Funmed Klinikerna AB org.nr. 559228-0795 (”Funmed”) är en registrerad vårdgivare som står under tillsyn av Inspektionen för Vård och omsorgs (IVO).  

”Tjänsten” - avser den eller de medicinska tjänster som beställts av Patienten och som är definierad i Tjänstespecifika villkor.  

”Patienten” – avser den fysiska person som i egenskap av patient beställt Tjänsten.  

2 Parter

Parter i Avtalet är Patienten och Funmed.

3 TILLÄMPLIGHET

3.1 Tjänstespecifika Villkor och Allmänna villkor gäller mellan Funmed och Patienten vid varje beställning av Tjänst och måste godkännas av Patienten innan Funmed kan påbörja utförandet av Tjänsten.

4 Omfattning

4.1 Allmänt

4.1.1 Funmed är en privat klinik och inte en akutvårdsmottagning eller primärvårds-mottagning. För akut vård kontakta alltid SOS 112 eller besök akutmottagning. För primärvårdsrelaterade ärenden kontakta din husläkare eller vårdcentral.

4.1.2 Patienten kan enbart nyttja Funmeds tjänster för egen hälsoförbättring och för det med Tjänsten avsedda syftet.

4.1.3 Funmed har rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten om Funmed gör bedömningen att Funmed ej har förutsättningar att hjälpa Patienten i tillräcklig grad. Vid sådant avbrytande av Tjänsten återbetalar Funmed ett belopp motsvarande kvarvarande behandlingstid vid förskottsbetalning och vid löpande månadsbetalning upphör Patientens betalningsansvar för kommande betalningar.

4.1.4 Tjänsten berättigar till användande av Funmeds App och de digitala tjänster som följer av Tjänsten. Tjänsten är personlig och kan ej överlåtas. Access till Funmeds App kräver personlig inloggning med BankID. I det fall Tjänstespecifika villkor anger en åldersgräns så ska den åldersgränsen ha företräde över Allmänna villkor.

4.1.5 Funmed ska utföra Tjänsten på ett professionellt och yrkesmässigt korrekt och etiskt sätt.

4.2 Kliniska tjänster

4.2.1 Samtliga kliniska tjänster tillhandahålls i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller hälso- och sjukvård i Sverige.

4.2.2 Funmeds personal ska vid utförandet av Tjänsten följa Läkarförbundets etiska regler.

4.2.3 Kliniska tjänster tillhandahålls enligt Tjänstespecifika villkor, samt i enlighet med vad som överenskoms med behandlande läkare.

4.2.4 Patienten ansvarar för att, enligt bästa förmåga, följa den behandlingsplan som gjorts upp i samråd med sin läkare, för att optimera möjligheten att, med hjälp av sitt vårdteam, nå önskade hälsomål.

4.2.5 Patienten ansvarar själv för genomförandet av ändringar inom livsstil, kosthållning och vanor och påverkar genom detta, samt genom samarbetet med Funmeds vårdpersonal som stöttar genom förändringen, vilken effekt som kommer att uppnås.

4.2.6 Patienten är skyldig att upplysa Funmed om samtliga läkemedel och kosttillskott som Patienten tar, om vilka andra behandlingar Patienten har genomgått eller genomgår, samt svara sanningsenligt i hälsoformulär och vid behov komplettera tidigare lämnade uppgifter om ändringar skett eller ny information tillkommit. Patienten är också skyldig att informera Funmed om stadigvarande försämring av Patientens hälsotillstånd.

4.3 Digitala tjänster

4.3.1 Appar, enheter och programvara

4.3.1.1 Funmed kommer att med rimliga insatser verka för att de digitala tjänsterna ska vara tillgängliga och innehållsmässigt lämpliga.

4.3.1.2 Funmed förbehåller sig rätten att tillfälligt avbryta de digitala tjänsterna för utförande av tekniskt underhåll. Funmed avser att planera sådant underhåll så att påverkan för Patienten minskas. De digitala tjänsterna kan drabbas av tekniska avbrott som står både inom och utanför Funmeds kontroll. Funmed kommer alltid att med rimliga insatser arbeta för att återställa tjänsternas tillgänglighet, men kan ej garantera viss tillgänglighetstid.

4.3.1.3 Funmeds tjänster kan komma att integreras med tjänster från tredje part som t.ex. appar, webbplatser och kroppsnära enheter (s.k. wearables, icke invasiva såväl som invasiva), samt innehåll från tredje part. För sådana tredjepartsprodukter kan villkor gälla utöver vad som anges i Avtalet.

4.3.1.4 Funmed genererar eget innehåll samt integrerar innehåll från tredje part. Funmed förbehåller sig rätten att löpande göra anpassningar och ändringar i innehållet i de digitala tjänsterna.

4.3.2 App-användning/Skapa konto

4.3.2.1 Funmeds app fungerar för de enheter som är specificerade i Apple AppStore respektive Google Play Store.

4.3.2.2 Patienten ansvarar för att skapa konto för inloggning i Funmeds app, samt för att inloggningsdetaljer och lösenord hålls säkra och aldrig delas med någon.

4.3.2.3 Funmed förbehåller sig rätten att avsluta ett konto som inte använts på 12 månader.

4.3.3 Användandet av din enhet

4.3.3.1 Patienten ger genom att ladda ner Funmeds app sitt medgivande för Funmeds applikation att installeras och exekveras på den enheten, samt att i förekommande fall nyttja annan mjukvara, app eller funktion för inhämtande av data från t.ex. kroppsnära enheter.

5 Pris & Betalning

5.1 Pris

5.1.1 Pris för Tjänsten framgår av orderbekräftelsen eller av vid var tid gällande prislista på funmed.se.  

5.1.2 Prisändringar för abonnemangstjänster aviseras i förväg. Om Patienten ej godkänner prisändringen så kan Patienten säga upp abonnemangstjänsten till upphörande senast vid tidpunkten när prisändringen börjar att gälla. Om Patienten fortsätter betala därefter så anses Patienten ha godkänt det nya priset/innehållet.  

5.1.3 Abonnemangstjänster kan endast pausas efter överenskommelse med ansvarig läkare och då i maximalt 6 månader.  

5.1.4 Uppsägning sker via e-post till patient@funmed.se. Funmed bekräftar uppsägningen via e-post.

5.2 Betalning

5.2.1 Avgift för Tjänsten och tillval samt betalningsalternativ framgår av de Tjänstespecifika villkoren eller av vid var tid gällande prislista på funmed.se. 

Betalningsvillkor 20 dagar netto. Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgifter samt dröjsmålsränta enligt lag. Avtalet kan också komma att sägas upp.  

5.3 Ombokning och avbokning

5.3.1 Patienten kan kontakta Funmed på telefon 010-160 60 77 för att boka om eller avboka ett möte (på klinik eller online).

5.3.2 Återbud ska meddelas senast 24 timmar innan tiden för bokat möte.

5.3.3 Vid frånvaro från möte eller vid avbokning mindre än 24 timmar innan bokad tid debiteras 1000 kr för besök med läkare och med 500 kr för besök med sjuksköterska eller hälsocoach. Sådan debitering gäller ej för s.k. introduktionssamtal.

5.4 Ångerrätt

5.4.1 Patienten har i enlighet med distansavtalslagen 2 kap. 10 § rätt att avsluta Tjänsten (ångerrätt) genom att meddela Funmed inom två (2) veckor efter att Avtalet ingåtts. Ångerrätten gäller förutsatt att Patienten ej påbörjat någon klinisk tjänst eller behandling enligt Tjänstens omfattning. Vid utnyttjad ångerrätt återbetalas erlagda avgifter. Ångrat köp kan meddelas via epost till patient@funmed.se. Funmed bekräftar ångrat köp via telefon.

6 Hantering av data och personuppgifter

6.1.1 Funmed behandlar alltid Patientens personuppgifter enligt gällande lagstiftning och Funmeds integritetspolicy. https://www.funmed.se/integritetspolicy/

6.1.2 Patienten samtycker till att Funmed och andra företag som ingår i samma koncern registrerar, lagrar och använder uppgifter om Patienten.

6.1.3 Patienten samtycker till att Funmed lagrar, i enlighet med gällande svensk lagstiftning, medicinsk historik vilket innefattar namn, personnummer, adress, e-postadress, foto, labbresultat, journalanteckningar, behandlingar (och annan information som Patienten delgivit Funmed) i syfte att kunna följa upp Patientens aktivitet och anpassa Patientens medicinska upplägg. Information som Patienten själv delar med sig av Funmeds App, t.ex. svar på formulär eller uppladdning av biometriska data, lagras i densamma.

6.1.4 Patienten samtycker till att Funmed lagrar anonymiserad medicinsk historik, biometriska data och biokemisk labb-data i syfte att förbättra den kliniska vården, forskning samt affärsutveckling. Sådan data lagras på obestämd tid enligt Funmeds beslutande.

6.1.5 Patienten har rätt till insyn i sin medicinska historik och kan begära att den del som inte måste sparas enligt gällande lag ska raderas. Funmed bekräftar mottagande av sådan raderingsbegäran. Patientdata som anonymiserats i enlighet med §6.1.4 kommer dock ej raderas då den ej går att koppla till specifik patient.

6.1.6 All personal som deltar i Patientens vård har tillgång till journalinformation eftersom de är skyldiga enligt lag att dokumentera sådan information som de får del av. Detta innefattar administrativ personal som svarar i telefon eller som hanterar provsvar, sjuksköterskor som möter Patienten vid provtagningen samt läkare och hälsocoacher som Patienten träffar på mottagningen eller online för hälsosamtal. All personal som kommer i kontakt med Patienten omfattas av tystnadsplikt. Läs mer hur vi hanterar personlig information i vår integritetspolicy. https://www.funmed.se/integritetspolicy/

6.1.7 Funmed kommunicerar klinisk information med Patienten i personliga möten med vårdteamet eller via Funmeds App, ej via e-post

6.1.8 Coachning och tips för ändrande av vanor och beteenden kommuniceras via personliga möten med vårdteamet och via meddelandefunktionen i Funmeds App.

6.1.9 Patienten samtycker till att Funmed i marknadsföringssyfte kan utnyttja alla kommunikationsformer t.ex. men ej begränsat till, e-post, SMS, MMS, push-notiser för att informera om och/eller marknadsföra sitt utbud enligt marknadsföringslagen 19 §. Patienten kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke till att ta emot marknadsföringsmeddelanden genom att kontakta Funmed. Funmed förbehåller sig oaktat rätten att kunna kommunicera villkorsändringar rörande Tjänsten direkt med Patienten. Funmed sparar all data rörande marknadsföring i två år efter senast gjord beställning.

7 Force Majeure

7.1 Funmed är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet om underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför Funmeds kontroll och som Funmed inte skäligen borde ha förutsett vid tidpunkten för Avtalets ingående, t.ex. blixtnedslag, eldsvåda, naturkatastrof, epidemi, arbetskonflikt, ändrade lagar, förordningar eller myndighetsbestämmelser, myndighetsingripanden, generella avbrott i data- eller telekommunikation, samt hinder eller försening av leveranser från underleverantörer på grund av omständigheter som angivits ovan.

8 Överlåtelse

8.1 Funmed har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom samma koncern som Funmed.

9 Bestämmelses ogiltighet

9.1 Skulle någon bestämmelse i Avtalet vara ogiltig, ska detta inte påverka övriga delar av Avtalet. Funmed ska dock, så långt det är möjligt, justera bestämmelsen för att ge effekt åt dess andemening.

10 Immateriella rättigheter

10.1 All äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Tjänsten, uppfinningar, kunskap, metoder, modeller och dokumentation, som används och/eller tillhandahålls av Funmed samt Funmeds firma och varumärke, tillhör Funmed med ensamrätt. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Funmeds material, som inte uttryckligen tillåts enligt Funmeds instruktioner, är förbjuden. Otillåten användning av Funmeds immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot dessa Allmänna Villkor, vara brottslig. Funmed förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid otillåten användning av Funmeds immateriella rättigheter.

11 Tvist

11.1 Avtalet och Allmänna villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist med anledning av Avtalet och Allmänna villkor ska avgöras vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

11.2 Patienten kan lämna eventuella synpunkter på vården direkt till Funmed. Patienten kan även vända sig till patientnämnden i sin region eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).