Patientsäkerhet

Det är en självklarhet att vården du får hos Funmed ska vara säker och av hög kvalitet. Att du som patient ska känna dig trygg och må bra är en av våra viktigaste prioriteringar.

Vi arbetar hela tiden med att utveckla och uppdatera våra processer och rutiner med fokus på patienternas säkerhet. Vi skickar bland annat ut en kundnöjdhetsundersökning via sms efter varje patientbesök.  Om du är patient hos oss uppskattar vi dina svar på enkäten eftersom de hjälper oss att utveckla vår service till dig.

I vårt kvalitetsarbete ingår också identifiering av oväntade händelser och avsteg från fastställda rutiner. Sådana risker och avvikelser åtgärdas och rapporteras i enlighet med Socialstyrelsens råd och föreskrifter. Resultaten används också för att utveckla verksamheten och vår service. 

Om du har frågor om eller klagomål på den vård eller det bemötande du eller en närstående har fått hos oss på Funmed, ber vi dig att i första hand kontakta vår kundtjänst.

Telefonnummer: 010-160 60 77

E-post: info@funmed.se       

Öppettider: helgfria vardagar 09:00–15:00

Vid vårdklagomål kan du också vända dig till följande instanser.

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Boende i Stockholm kan du kontakta Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning om du har synpunkter på vårdens tillgänglighet eller dina rättigheter som patient, se www.sll.se

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

IVO har skyldighet att utreda ärenden av allvarligare karaktär, till exempel en bestående vårdskada eller bristande patientsäkerhet. De utreder händelser först efter att patienten först haft kontakt med vårdgivaren. Ett klagomål bör inlämnas inom två år efter att händelsen inträffat.